top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, podczas rejestracji Twojego uczestnictwa w Programie „Pomagamy Urządzać”.


 

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest PCAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-809 Warszawa, ul. Kałuszyńska 7 lok. 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694286, NIP 1132950437, REGON 368261327, adres e-mail: biuro@pcaw.pl, nr telefonu: (22) 100 62 80.


 

Jakie dane przetwarzamy?

PCAW Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych:

  • dane kontaktowe – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres kontaktowy;

  • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby wykonania usługi i wystawienia faktury / rachunku – firma, numer NIP;

 

Do czego będziemy używać Twoich danych osobowych?

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu rejestracji Twojego uczestnictwa w Programie „Pomagamy Urządzać”. Możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych naszych interesów, czyli np. na potrzeby marketingu usług i produktów własnych, czy skierowania sprawy do sądu. Przetwarzamy tylko dane niezbędne do wykonania usługi, nigdy nie żądamy podawania danych wrażliwych. Niektóre dane przetwarzamy także wtedy, gdy obligują nas do tego przepisy prawa, np. w celach rachunkowych, czy podatkowych.

 

Jeżeli wyrazisz taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się zgodzisz, możemy przetwarzać Twoje dane:

a) w celu marketingu usług i produktów podmiotów trzecich,

b) w celu udostępnienia Twoich danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi PCAW Sp. z o.o. współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych,

c) w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).

 

Czy masz obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych nastąpić ma w celu rejestracji Twojego uczestnictwa w Programie „Pomagamy Urządzać”, podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Programie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne w procesie rejestracji. W przypadku niepodania danych osobowych uczestnictwo w Programie będzie niemożliwe. Udostępnienie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku uczestnictwa w Programie.

 

Twoje uprawnienia

W każdej chwili możesz żądać, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy. Możesz także w każdym czasie cofnąć udzielone zgody na przetwarzanie swoich danych. W przypadku, gdy przetwarzane dane są niezgodne z rzeczywistością bądź niekompletne, przysługuje Ci uprawnienie do żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdej chwili możesz zwrócić się do nas o udostępnienie wszystkich Twoich danych przetwarzanych przez nas.  Na Twoje żądanie możemy przenieść je do innego administratora danych. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych. Sprzeciw wnosi się do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Twoje dane kontaktowe przekazujemy Specjalistom, którzy udzielać Ci będą konsultacji lub szkoleń w ramach Programu „Pomagamy Urządzać”. Gwarantujemy, iż zawarliśmy z tymi podmiotami umowy zapewniające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcesz wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.


 

Do kiedy będziemy przechowywać dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Cię z PCAW Sp. z o.o., a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić PCAW Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec PCAW Sp. z o.o.

Jeśli dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody.

Jeśli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z PCAW Sp. z o.o. na Twoją rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.


 

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych – za Twoją zgodą).

 

Pliki Cookies

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookies nie są przypisywane do konkretnej osoby.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte:

– do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics),

– do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

bottom of page