top of page

REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO POMAGAMYURZADZAC.PL ORAZ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
„POMAGAMY URZĄDZAĆ”

 

 

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące definicje:

 1. Serwis – za serwis rozumie się stronę internetową umieszczoną pod adresem pomagamyurzadzac.pl, stanowiącą platformę internetową, administrowaną przez PCAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-809 Warszawa, ul. Kałuszyńska 7 lok. 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694286, NIP 1132950437, REGON 368261327 (dalej jako: PCAW), na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników wraz z zawartością tej strony; 

 2. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest PCAW;

 3. Użytkownik – osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;

 4. Specjalista - architekt wnętrz, projektant wnętrz, dekorator wnętrz lub home stager świadczący usługę konsultacji lub prowadzący Szkolenie w ramach Programu;

 5. Program – program „Pomagamy Urządzać” organizowany przez PCAW, dedykowany Użytkownikom, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z konsultacji Specjalistów i brać udział w Szkoleniach;

 6. Szkolenia – organizowane przez PCAW szkolenia o charakterze edukacyjno-warsztatowym, prowadzone przez Specjalistów;

 7. Baza Korzystających – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;

 8. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.

 

 

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwianie Użytkownikom udziału w Programie poprzez umawianie się na konsultacje z wybranymi Specjalistami oraz zapisywanie się na Szkolenia.

 2. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies”.

 3. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Korzystającego, a także dla bezpieczeństwa danych Korzystającego zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Korzystający powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Korzystającego w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

 4. Przeglądanie zasobów Serwisu oraz korzystanie z jego poszczególnych funkcjonalności nie wymaga rejestracji w Serwisie i możliwe jest po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

 

III. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU, WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Użytkownicy w ramach Serwisu mają możliwość uczestnictwa w Programie poprzez:

 1. umawianie konsultacji z wybranym Specjalistą w miejscu i w czasie przez siebie preferowanym, określania zakresu oczekiwanej konsultacji, przekazywania informacji poprzez formularz znajdujący się na stronie  https://rejestracja.pomagamyurzadzac.pl/ oraz przesyłania plików celem identyfikacji potrzeb i preferencji Użytkownika,
 2. zapisywanie się na Szkolenia poprzez formularz znajdujący się na stronie https://rejestracja.pomagamyurzadzac.pl/

 

A. KONSULTACJE

 1. Z konsultacji mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, którzy nie zajmują się świadczeniem usług projektowania wnętrz w jakiejkolwiek formie prawnej.

 2. Czas trwania konsultacji wynosi około 2 godzin.

 3. Konsultacja z danym Specjalistą jest jednorazowa. Każdą kolejną konsultację z danym specjalistą Użytkownik i Specjalista ustalają indywidualnie.

 4. W ramach udzielanych konsultacji Specjalista nie sporządza wizualizacji, projektów, ani innych graficznych form. Jednakże od uznania Specjalisty zależy sporządzenie przez niego proponowanego układu funkcjonalnego 2D lub 3D.

 5. Administrator w ciągu 72 godzin potwierdza telefonicznie bądź na skrzynkę e-mail przyjęcie zapytania Użytkownika i w ten sam sposób ustala z Użytkownikiem szczegóły dotyczące konsultacji, w tym informuje Użytkownika, jakie materiały dotyczące mieszkania powinien ze sobą wziąć na konsultację.

 6. Użytkownik ma prawo jednorazowo, nie później niż na 24 godziny przed pierwotnym terminem, przełożyć porę planowanych konsultacji.

 7. Wszelkie dodatkowe porozumienia zawierane przez Użytkownika ze Specjalistą, w szczególności zlecenie Specjaliście wykonania projektu, wizualizacji, aranżacji itp., podlegają indywidualnym ustaleniom pomiędzy Użytkownikiem i Specjalistą.

 8. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości, może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.

 9. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia Użytkownika do udziału w Programie bez podania przyczyny.

 

B. SZKOLENIA

 1. Informacje o organizowanych Szkoleniach dostępne są każdorazowo w Serwisie. Informacje te zawierają w szczególności koszt uczestnictwa w Szkoleniu, czas i miejsce Szkolenia, tematykę Szkolenia oraz personalia Specjalistów prowadzących Szkolenia.

 2. Szkolenia organizowane są dla grup od 10 do 15 osób.

 3. PCAW potwierdzi Szkolenie najpóźniej na 8 dni przed planowanym jego terminem. Wraz z potwierdzeniem Szkolenia PCAW prześle Użytkownikowi szczegółowe informacje o Szkoleniu oraz dane do dokonania płatności. Płatność odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT proforma. Właściwa faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.

 4. Z chwilą potwierdzenia Szkolenia dochodzi do zawarcia między PCAW a Użytkownikiem umowy. Do chwili potwierdzenia Szkolenia Użytkownik ma możliwość rezygnacji z udziału w nim.

 5. PCAW zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem Szkolenia. PCAW niezwłocznie poinformuje Użytkowników o tym fakcie oraz zwróci przekazane środki pieniężne na rachunek bankowy Użytkownika.

 6. W sytuacji, gdy Specjalista nie może prowadzić w pierwotnym terminie Szkolenia, które zostało potwierdzone, PCAW przesunie termin Szkolenia, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkowników. Zmiana terminu Szkolenia wymaga akceptacji Użytkowników. W braku akceptacji zmiany terminu, umowa ulega rozwiązaniu.

 7. W trakcie Szkolenia Użytkownicy szkolenia otrzymują materiały chronione prawami autorskimi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek wykorzystanie tychże materiałów poza granicami dozwolonego użytku prywatnego, w szczególności na użytek komercyjny, jest zabronione.

 

IV. ODPŁATNOŚĆ

 1. Usługa konsultacji oraz udział w Szkoleniach są płatne. Organizator może postanowić o nieodpłatności danych usług w określonym przez siebie zakresie i czasie.

 2. Użytkownik będący konsumentem w myśl przepisów prawa może w ciągu 14 dni od zamówienia usługi odstąpić od umowy. Zwrot przekazanych PCAW środków pieniężnych nastąpi w terminie 14 dni na rachunek bankowy konsumenta.

 3. Jeżeli za zgodą Użytkownika będącego konsumentem usługa zostanie wykonana przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Użytkownik traci uprawnienie do odstąpienia od umowy.

 4. Płatności za konsultacje dokonywane są bezpośrednio specjaliście, w miejscu konsultacji w formie gotówkowej.

 5. Płatności za udział w Szkoleniach dokonywane są z góry na rachunek bankowy PCAW.

 

V. REKLAMACJE

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Korzystających poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres biuro@pcaw.pl

 2. W sposób, o którym mowa w pkt. 1, reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Korzystającego do wskazówek udzielanych Korzystającym na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

 

VI. DANE OSOBOWE

 1. Każdy Użytkownik podaje dobrowolnie dane osobowe niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi.

 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Korzystających. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych co do przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych.

 3. W przypadku zgłoszenia przez Korzystającego żądania zaniechania przetwarzania jego danych osobowych, ich usunięcie z Bazy Korzystających powoduje usunięcie Konta z Serwisu.

 4. Dane osobowe przetwarzane są przez okres przedawnienia roszczeń, jakie strony mogą formułować wobec siebie w związku ze świadczonymi usługami.

 5. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników specjalistom, w celu zapewnienia realizacji przedmiotu działalności Serwisu.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

 2. Administrator posiada swoją siedzibę w Polsce. Serwis działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 3. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Korzystających niniejszego Regulaminu należy kierować na adres e-mail biuro@pcaw.pl

 4. Wszelkie zapytania odnośnie udziału w Programie należy kierować na adres  
  e-mail biuro@pcaw.pl lub pod numerem telefonu (22) 100 62 80.

 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.

bottom of page